Dëgesat & Kthimet

Më poshtë mund të gjeni më shumë informata në lidhje me dërgesat, kthimet si dhe garancionet e produkteve që ofron Wishbytech.

Procesi i blerjes dhe dërgesës

Wishbytech iu mundëson disa mënyra për të porositur në dyqanet tona. Ju mund të porosisni përmes webfaqës sonë, përmes rrjeteve sociale si dhe përmes linjës së klientëve. 

Dërgesat e produkteve bëhen përmes postës së shpejtë brenda 24 deri në 48 orë pas blerjes. Për të porositur online nga webfaqja jonë, procedura është si vijon:

1. Jepni të dhënat tuaja personale dhe zgjedhni metodën e dërgesës

2. Prisni një konfirmim nga ne për të vërtetuar saktësinë e informacioneve

3. Pas konfirmimit, prisni produktin tuaj që do të arrijë brenda 24 - 48 orësh

4. Ose ejani personalisht në njërin nga dyqanet tona për të marrë produktin

Garancioni

Produktet tona posedojnë garancion ndërkombëtar, që do të thotë se në të gjitha pikat e servisimit që janë të autorizuara nga brendet përkatëse mund të bëhet servisimi pa pagesë. Për listën e këtyre pikave të autorizuara ju lutem kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit. Nëse nuk ka pika të tilla të autorizuara për brende të caktuara, mund ta sillni produktin te dyqanet tona dhe brenda 30 ditëve ua kthejmë atë të rregulluar, u ofrojmë ndërrimin e produktit.

Garancioni nuk është i vlefshëm në rastet e mëposhtme:

 • Në rastet kur dëmtimet janë shkaktuar nga mos përdorimi adekuat, nga goditjet, presioni fizik, keq perdorimi ose pakujdesia dhe transporti jo adekuat. 
 • Në rastet e dëmtimeve të shkaktuara nga tensioni i lartë apo i ulët i rrymës elektrike, nga dëmtimet termike apo mekanike, rrufeja etj. 
 • Në rastet kur produkti është ekspozuar ndaj lagështisë, nxehtësisë, temperaturave të ulëta apo të larta, pluhurit, tymit, dridhjeve, papastërtive, insekteve apo kushteve tjera të jashtëzakonshme apo të papërshtatshme. 
 • Në rastet e mos mirëmbajtjes së produktit nga ana e shfrytëzuesit.
 • Në rastet kur keqpërdoren kapacitetet teknike apo produkti montohet në menyrë jo profesionale apo të gabuar. 
 • Në rastet e përdorimit të pajisjeve lidhëse të cilat nuk janë pajisje përcjellëse të dizajnuara për këtë produkt. Në rastet kur pjesët e xhamit, plastikës apo gomës dëmtohen si pasojë e përdorimit jo adekuat,  presionit, goditjeve të ndryshme të brendëshme apo të jashtme. 
 • Në rastet e ndryshimit apo modifikimit të programit “sistemit operativ” apo aplikacioneve softuerike. 
 • Në rastet kur produktit i janë kryer shërbime apo instalime nga persona të pa autorizuar.
 • Në rastet kur ka mospërputhshmëri në mes të të dhënave në këtë fletë garancion dhe të produktit apo është tentuar ndryshimi tyre. 
 • Garancioni nuk mbulon ndërrimin, mbushjen, apo zëvendësimin e materialeve shpenzuese, shërbimet e tilla mundë të kryhen vetëm me pagesë. 
 • Nëse blerësi ka shkelur ndonjërën nga pikat e lartëcekura dhe riparimi i produktit në fjalë mundë të realizohet, atëherë blerësi është i obliguar të paguaj për pjesën e ndëruar, shërbimin, kohën dhe transportin e realizuar. 
 • Në rastet kur janë shkelur regullat e lartëcekura dhe shërbimi i ofruar nga WISHBYTECH apo serviset e autorizuara nga WISHBYTECH duhet të faturohet dhe blerësi refuzon të paguaj obligimin ndaj kompanisë, atëherë garancioni për produktin në fjalë do të bëhet i pa vlefshëm derisa blerësi të paguaj obligimet që ka ndaj kompanisë.

Pyetjet më të shpeshta

Produkti i blerë nuk punon si duhet, çfarë duhet të bëj?

Në raste të tilla, njoftoni kujdesin ndaj klientit menjëherë ose na vizitoni ne dyqanet tona.

A mund ta kthej produktin, për të marr një tjetër?

Si blerës, keni të drejtë që ta ndërroni produktin me një tjetër (nëse produkti që keni porositur nuk ka formë, madhësi, model ose ngjyrë të njëjtë sikurse në faqe apo për arsye tjera) në afat prej 48 orësh që kur është blerë produkti, me kusht që produkti nuk është përdorur, është ruajtur pamja, vetitë përdoruese, vulat, etiketat e fabrikës, paketimi si dhe kuponi fiskal.

A mund ta kthej produktin dhe të më ktheni pagesën e plotë?

Vendimi për kthim vendoset nga stafi teknik në bazë të gjendjes së produktit. Në rast se po, mund të kthehet vetëm nëse e keni paketimin, kuponin fiskal dhe fletëgarancionin, nëse produkti është akoma nën garancion dhe nuk e ka kaluar periudhën e lejuar kohore për kthim. Ndërsa, pagesa mund të kthehet vetëm brenda 30 ditëve pas pranimit të porosisë, në të kundërten mjetet mbesin si kredi për blerjen e radhës.

Produkti që kam pranuar nuk është i njejtë me përshkrimin në faqe, çfarë duhet të bëj?

Në raste të tilla, njoftoni kujdesin ndaj klientit menjëherë.

Në porosinë e pranuar, mungon një produkt, çfarë duhet të bëj?

Në raste të tilla, njoftoni kujdesin ndaj klientit menjëherë.

Produkti i pranuar nuk është në gjendje të rregullt, çfarë duhet të bëj?

Në raste të tilla, njoftoni kujdesin ndaj klientit menjëherë.

Nëse bëj porosi, për sa arrijnë produktet?

Porosia mbërrin brenda periudhës kohore prej 24 deri në 48 orë pune. Per me saktesisht konsultoni kujdesin ndaj klientit.

A mund të bëhet transporti jashtë Kosovës?

Wishbytech bën dërgesa edhe në Shqipëri dhe Maqedoni.

A mund ta caktoj kohën dhe ditën e saktë se kur mund të mbërrij porosia?

Po, paraprakisht mund të këshilloheni me Kujdesin ndaj Klientit apo ta shkruani kohën e përshtashme në hapësirën e komentit gjatë bërjes së porosisë.

A mund të bëj sot porosi dhe të ma sjellni menjëherë?

Në shumicën e rasteve jo, por duhet të konsultoheni me kujdesin ndaj klientit.

Çfarë duhet të bëj nëse nuk kam arritur t'i përgjigjem postës për pranim të porosisë?

Posta ju kontakton më shumë se një herë, por për t'u siguruar kontaktoni kujdesin ndaj klientit.

Kur mund të vonohet porosia?

Disa nga arsyet se përse mund të vonohet një porosi janë:

- Adresa nuk është e saktë

- Nuk është shënuar adresa e plotë

- Procedura ndërkombëtare doganore

Keni nevojë për ndihmë?

 • +383 48 900 950
 • Messenger
 • Telegram
 • Email: info@wishbytech.com

Na ndiqni